"Mutated Burger", Kong We Pang

Kong Wee Pang Florence exhibition